Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN

Algemene Inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden van S-air International BV te Nijmegen, hierna aangeduid als: S-air, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem onder nummer 09203331.

ALGEMEEN

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. De artikelen 1 tot en met 17 van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen met betrekking tot levering van goederen aan S-air. Omvatten zij tevens of uitsluitend (onder)aanneming en/of het verrichten van diensten en/of de uitvoering van werken dan zijn daarnaast de artikelen 18 tot en met 23 van deze voorwaarden van toepassing.

1.2. S-air is de rechtspersoon, die deze inkoopvoorwaarden hanteert. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtnemer. In deze voorwaarden wordt onder het werk tevens verstaan het verrichten van diensten.

1.3. Eventuele afwijkingen van deze algemene inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden gelden alleen wanneer zij schriftelijk door S-air aan opdrachtnemer zijn bevestigd.

1.4. Indien enige bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt vernietigd of nietig is, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en wordt de vernietigde/nietige bepaling vervangen door een geldige bepaling die zo veel mogelijk het doel en de strekking van de vernietigde/nietige bepaling benadert.

Artikel 2: Kosten aanbiedingen

2.1 Eventuele kosten, verbonden aan het doen van aanbiedingen of prijsopgaven waaronder ook begrepen de kosten van adviezen, tekenwerk e.d. door of namens opdrachtnemer gemaakt, worden door S-air niet vergoed.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst met opdrachtnemer komt tot stand door een schriftelijke aanvaarding door S-air van het schriftelijke of mondelinge aanbod van opdrachtnemer.

3.2 Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn gedurende 30 dagen na ontvangst daarvan door S-air onherroepelijk.

3.3 Heeft de opdrachtnemer geen aanbieding gedaan, dan komt de overeenkomst tot stand doordat de opdrachtnemer een schriftelijke opdracht van S-air binnen zeven (7) dagen na dagtekening van de opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Indien de opdracht van S-air niet binnen maar na die 7 dagen schriftelijk of anderszins door de opdrachtnemer wordt aanvaardt, komt de overeenkomst alleen tot stand indien S-air die niet tijdige aanvaarding accepteert.

3.4 De overeenkomst wordt gevormd door de schriftelijke afspraken tussen S-air en opdrachtnemer, met inbegrip van deze Algemene Inkoopvoorwaarden. Mondelinge of schriftelijke toezeggingen door of afspraken met medewerkers van S-air binden S-air niet, tenzij deze schriftelijk worden bevestigd door een daartoe statutair bevoegde persoon.

Artikel 4: Levertijd en boete

4.1 De overeengekomen levertijd is fataal. Opdrachtnemer is door overschrijding van de levertijd van rechtswege in verzuim. Zodra opdrachtnemer weet of behoort te weten dat de uitvoering van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, geeft hij hiervan onmiddellijk bericht aan S-air.

4.2 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door S-air wordt geleden als gevolg van overschrijding van de levertijd zoals bedoeld in artikel 4.1.

4.3 S-air behoudt zich het recht voor in geval van overschrijding van de levertijd of een te late melding daarvan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

4.4 Voor elke dag vertraging in de levering behoudt S-air zich het recht voor aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete op te leggen van 2% van het totale orderbedrag met een minimum van € 500,- tot een maximum van 10% van het totale orderbedrag.

4.5 De in artikel 4.4 genoemde boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. S-air heeft het recht deze boete en/of schadevergoeding met aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen.

4.6 Zodra de opdrachtnemer weet of verwacht dat de opdracht niet of niet deugdelijk zal worden uitgevoerd en/of vertraging dreigt op te treden, zal de opdrachtnemer S-air daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en daarbij aangeven: a. wat de oorzaak van de vertraging is; b. wat de vermoedelijke duur van de vertraging is en; c. welke maatregelen getroffen zijn of worden om verdere vertraging te voorkomen. Voornoemde kennisgeving laat de rechten van S-air zoals bepaald in de vorige leden van dit artikel en elders in deze Algemene Inkoopvoorwaarden onverlet. Bij gebreke van schriftelijke kennisgeving zal de opdrachtnemer zich niet op overmacht kunnen beroepen.

4.7 Opdrachtnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S-air niet bevoegd de opdracht in delen uit te voeren. Indien deelleveringen zijn toegestaan, wordt onder een levering in deze voorwaarden mede begrepen een deellevering.

Artikel 5: Prijzen

5.1 De in de aanbieding genoemde prijzen luiden in Euro (€) en zijn gebaseerd op levering franco op de overeengekomen plaats, voor leveringen binnen de Europese Unie “DDU” en voor leveringen buiten de Europese Unie “DDP”, conform Incoterms 2000. Alle prijzen zijn vast, exclusief omzetbelasting en inclusief alle andere opgelegde belastingen, accijnzen en heffingen. Alle prijzen zijn verder inclusief deugdelijke verpakking en alle kosten en toeslagen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend, kosten van het verlenen van (gebruiks)rechten, emballage, lading, vervoer, installatie, lossing van de goederen, verzekeringen, administratie, verblijf van personen, reiskosten en reistijd. Kosten die niet vooraf schriftelijk door S-air zijn aanvaard, komen niet voor vergoeding in aanmerking..

5.2 Prijsstijgingen na het totstandkoming van de overeenkomst zijn en blijven voor rekening van opdrachtnemer, ongeacht de periode verstreken tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering ervan. Artikel 6: Risico-overgang

6.1. Levering geschiedt franco op de overeengekomen plaats, voor leveringen binnen de Europese Unie “DDU” en voor leveringen buiten de Europese Unie “DDP”, conform Incoterms 2000.

6.2. Indien de prijzen 'af fabriek' zijn overeengekomen en opdrachtnemer toch voor het transport zorg draagt of zorg laat dragen, komt het risico van laden en transport voor rekening van opdrachtnemer.

6.3. Indien de goederen door of namens S-air worden afgehaald, dient opdrachtnemer hulp bij het inladen te verlenen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. Het risico van inladen komt in dat geval voor rekening van opdrachtnemer.

Artikel 7: Inspectie en keuring

7.1 S-air en/of zijn principaal en/of de directie van het werk, hebben te allen tijde het recht de bestelde of geleverde goederen/het (in uitvoering zijnde) werk te inspecteren of te keuren. In dat geval zal opdrachtnemer zorgen voor zodanige faciliteiten als daarvoor redelijkerwijs kunnen worden verlangd.

7.2 De kosten van de in artikel 7.1 genoemde keuring komen voor rekening van opdrachtnemer, ingeval deze goederen/het werk door S-air en/of zijn principaal en/of directie van het werk worden afgekeurd. Inspectie of goedkeuring ontslaat opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst of de wet.

Artikel 8: Afkeuring

8.1 Als de door opdrachtnemer geleverde goederen/het werk niet aan de in de opdracht en/of specificatie omschreven eisen voldoen, heeft S-air het recht deze af te keuren. Inontvangstneming van de goederen dan wel betaling van de goederen of het werk, houdt geen aanvaarding daarvan in. Tot het tijdstip van eventuele goedkeuring blijven de goederen/het werk voor rekening en risico van opdrachtnemer.

8.2 Als S-air de geleverde goederen of het werk afkeurt, is opdrachtnemer verplicht om binnen een door S-air vast te stellen termijn:  zorg te dragen voor kosteloos herstel; of  zorg te dragen voor kosteloze vervanging van de goederen of het werk alsnog in overeenstemming met de overeenkomst uit te (laten) voeren.

8.3 Als opdrachtnemer niet, niet binnen de gestelde termijn of niet naar tevredenheid van S-air voldoet aan zijn verplichting genoemd in artikel 8.2, is S-air gerechtigd voor rekening van opdrachtnemer het herstel zelf of door een derde uit te (laten) voeren. S-air heeft het recht de gemaakte kosten met aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen.

Artikel 9: Rechten van intellectuele eigendom

9.1 Opdrachtnemer staat ervoor in dat de door hem aan S-air te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van derden en vrijwaart S-air tegen alle aanspraken die uit dien hoofde op S-air (kunnen) worden gemaakt. Opdrachtnemer zal S-air alle schade vergoeden, die het gevolg is van enige inbreuk.

9.2 In geval van een inbreuk of beweerde inbreuk als bedoeld in het vorige lid zal de opdrachtnemer op zo kort mogelijke termijn en voor zijn rekening en risico het geleverde of verrichte dat inbreuk maakt, vervangen of wijzigen, zodanig dat de inbreuk daardoor wordt opgeheven zonder dat aan de functionele en technische eigenschappen van het geleverde of verrichte afbreuk wordt gedaan, dan wel alsnog zorgdragen voor het verkrijgen van de noodzakelijke (gebruiks)rechten.

9.3 In geval de opdrachtnemer goederen, apparatuur en/of verrichte diensten ter beschikking stelt waarop intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden berusten, verleent de opdrachtnemer aan S-air een eeuwigdurend, wereldwijd geldend, overdraagbaar gebruiksrecht. Dat gebruiksrecht omvat mede het recht om dat te verschaffen aan derden met wie S-air relaties onderhoudt in de uitoefening van haar bedrijf.

9.4 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die zullen ontstaan en kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de resultaten van de overeenkomst en/of het geleverde berusten bij S-air. Voor zover noodzakelijk, draagt de opdrachtnemer de intellectuele en industriële eigendomsrechten bij voorbaat over aan S-air. De opdrachtnemer zal steeds meewerken aan een nadere effectuering van deze overdracht.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1 Alle informatie, modellen, ontwerpgegevens, tekeningen en andere documenten etc. door S-air aan opdrachtnemer verschaft, alsmede knowhow waarvan opdrachtnemer via S-air kennis heeft genomen, zijn vertrouwelijk en zullen niet door opdrachtnemer worden gebruikt voor enig ander doel dan ter nakoming van haar uit de overeenkomst met S-air voortvloeiende verplichtingen.

10.2 De in artikel 10.1 genoemde gegevens zullen door opdrachtnemer niet openbaar worden gemaakt, of vermenigvuldigd, tenzij na schriftelijke toestemming van S-air. Daarnaast zal opdrachtnemer de in dit artikel bedoeldegeheimhoudingsverplichting eveneens opleggen aan haar personeel.

10.3 Indien opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst de in artikel 10.1 bedoelde gegevens aan derde(n) kenbaar dient te maken, verplicht zij zich deze derde(n) ook een geheimhoudingsverplichting als in dit artikel bedoeld op te leggen.

10.4 Opdrachtnemer is S-air een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5000,- , indien zij één of meer van de bovenstaande verplichtingen schendt, onverminderd het recht van S-air de werkelijk geleden en/of te lijden schade te verhalen op opdrachtnemer.

10..5 De in artikel 10.4 genoemde boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. S-air heeft het recht deze boete en/of schadevergoeding met aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen.

Artikel 11: Non-concurrentie

11.1 Opdrachtnemer zal zich geheel onthouden van het rechtstreeks of door tussenkomst van derden doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de opdrachtgever van S-air, waaronder begrepen die voor uitbreidingen en/of wijzigingen betreffende het werk waarvoor door S-air met haar opdrachtgever onderhandelingen worden of zijn aangegaan.

Artikel 12: Hulpmiddelen

12.1 Alle hulpmiddelen, zoals tekeningen, modellen, mallen, matrijzen en gereedschappen, die door S-air voor de uitvoering van een overeenkomst aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld of die opdrachtnemer speciaal in het kader van de overeenkomst met S-air heeft gemaakt of heeft laten maken, blijven of worden onder alle omstandigheden eigendom van S-air, ongeacht of de overeengekomen prijs daar al dan niet een vergoeding voor inhoudt.

12.2 Alle hulpmiddelen en alle daarvan vervaardigde kopieën dienen op eerste verzoek aan S-air ter beschikking worden gesteld c.q. aan S-air te worden geretourneerd.

12.3 Zolang opdrachtnemer de hulpmiddelen onder zich heeft, zullen zij worden voorzien van een onuitwisbaar kenmerk dat aangeeft dat zij eigendom zijn van S-air. Opdrachtnemer zal derden die zich op deze hulpmiddelen willen verhalen op het eigendomsrecht van S-air wijzen.

12.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden, zal opdrachtnemer de in dit artikel bedoelde hulpmiddelen slechts gebruiken voor het verrichten van leveringen en werkzaamheden ten behoeve van S-air en deze niet aan derden tonen, tenzij S-air hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Opdrachtnemer draagt het risico van vermissing of beschadiging en is gehouden dit risico voor eigen rekening te verzekeren.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en verzekering

13.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade ontstaan door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van opdrachtnemer, diens ondergeschikten of diens hulppersonen. Hieronder is mede begrepen alle schade, die ontstaat door de aanwezigheid en het gebruik van zaken die opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken.

13.2 Opdrachtnemer vrijwaart S-air tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in het eerste lid bedoeld.

13.3 De opdrachtnemer zal voor eigen rekening adequate aansprakelijkheidsverzekeringen afsluiten. De opdrachtnemer zal op het eerste verzoek van S-air afdoende bewijs van verzekering en premiebetaling leveren.

13.4 Indien zich op enig moment een omstandigheid voordoet die leidt tot (mogelijke) schadeplichtigheid van de opdrachtnemer, dan verplicht de opdrachtnemer zich om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de (mogelijke) schade zoveel mogelijk te beperken. Partijen zullen in zodanig geval overleg met elkaar voeren.

13.5 S-air aanvaardt jegens opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor schade tenzij die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van OS-air.

Artikel 14: Overmacht

14.1 Zo nodig in afwijking van de wettelijke regeling van overmacht, wordt tot overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer in ieder geval niet gerekend: ziekte van/gebrek aan personeel, werkstakingen (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), vervoersproblemen, overstroming of andere vormen van wateroverlast, stroomuitval, tekortkoming van door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, uitval of ongeschiktheid van hulpmaterialen, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij de opdrachtnemer, overheidsmaatregelen ten laste van opdrachtnemer.

Artikel 15: Garantie

15.1 Opdrachtnemer garandeert voor een periode van 2 jaar na ingebruikname, tenzij in de individuele overeenkomst een langere termijn is overeengekomen, dat de (op)geleverde zaken en uitgevoerde werken van goede kwaliteit zijn, vrij van constructie-, materiaal- en fabricagefouten zijn en dat zij aan de overeenkomst beantwoorden. In het bijzonder garandeert de opdrachtnemer dat de geleverde zaken en verrichte werken: a. geschikt zijn voor het gebruik dat S-air blijkens de overeenkomst voornemens is daarvan te gaan maken; b. beschikken over de eigenschappen die S-air op grond van de overeenkomst mocht verwachten; c. nieuw zijn en vrij zijn van gebreken en rechten van derden; d. voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde regels en voorschriften op onder meer het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid, milieu en efficiënt energieverbruik; e. voorzien en vergezeld zijn van alle gegevens en instructies die nodig zijn voor een juist en veilig gebruik.

15.2 Opdrachtnemer zal alle gebreken die de goederen/het werk gedurende de garantieperiode vertonen, onverwijld en in overleg met S-air herstellen ofwel de gebrekkige goederen of (delen van) het werk vervangen.

15.3 Alle aan het herstel van het gebrek, of de vervanging van de goederen/het werk en de weer ingebruikstelling van de goederen/het werk, of - indien dit tot een groter object behoort - de weer ingebruikstelling van dat object verbonden kosten, zijn voor rekening van opdrachtnemer.

15.4 Indien opdrachtnemer in gebreke blijft aan zijn in dit artikel opgenomen garantieverplichting te voldoen, heeft S-air het recht voor rekening en risico van opdrachtnemer al het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten. S-air heeft het recht de gemaakte kosten met aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen dan wel anderszins op haar te verhalen.

15.5 In spoedeisende gevallen en indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorgen, heeft S-air het recht herstel of vervanging zelf of door een derde maar voor rekening van de opdrachtnemer te laten uitvoeren.

Artikel 16: Betaling

16.1 Betaling vindt zoveel mogelijk plaats binnen de overeengekomen betalingstermijn van 45 dagen na factuurdatum, tenzij door S-air na ontvangst van de goederen - waaronder de bijbehorende documenten – wordt gereclameerd over de kwantiteit en/of kwaliteit van het geleverde en mits S-air beschikt over een door de opdrachtnemer getekende individuele opdracht.

16.2 S-air is bevoegd om betaling van een factuur geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien: a. S-air van mening is dat het geleverde of verrichte niet (volledig) aan de overeenkomst beantwoordt en/of indien anderszins sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtnemer; b. S-air gerede twijfel heeft ten aanzien van de inhoudelijke juistheid van de betreffende factuur. Overschrijding van enige betalingstermijn door S-air of niet-betaling door S-air van enige factuur op grond van dit artikel, geeft de opdrachtnemer niet het recht zijn prestaties op te schorten, dan wel te beëindigen. Betaling van een factuur houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht of enige bevoegdheid van S-air in.

16.3 Bij vooruitbetaling c.q. termijnbetaling heeft S-air het recht van opdrachtnemer te verlangen dat zij voldoende zekerheid voor nakoming verstrekt. Als opdrachtnemer hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt zij in verzuim. S-air heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtnemer te verhalen.

16.4 S-air is te allen tijde gerechtigd tot verrekening, van hetgeen partijen over en weer van elkaar te vorderen hebben.

16.5 Opdrachtnemer doet uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk afstand van haar eventuele retentierecht ter zake van het werk als bedoeld in artikel 3:290 BW.

16.6 S-air behoudt zich het recht voor de door opdrachtnemer ter zake van het werk verschuldigde premies sociale verzekering en loonheffing, waarvoor hij ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan opdrachtnemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

16.7 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is S-air te allen tijde gerechtigd de hiervoor bedoelde bedragen aan premies sociale verzekering en loonheffing van de (onder)aanneemsom in te houden en namens opdrachtnemer rechtstreeks aan het betrokken Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en/of ontvanger directe belastingen te voldoen.

Artikel 17: Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

17.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

17.3 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van S-air neemt kennis van geschillen, tenzij de wet dwingendrechtelijk een andere bevoegde rechter aanwijst. S-air mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

17.4 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen. (ONDER)AANNEMING/DIENSTEN

Artikel 18: Cessieverbod/Pandverbod

18.1 Het is opdrachtnemer verboden om het in de aanneemsom begrepen bedrag aan verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor S-air ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen, anders dan aan de Belastingdienst of de bedrijfsvereniging.

Artikel 19: Verplichtingen opdrachtnemer

19.1 Opdrachtnemer erkent de toepasselijkheid op het werk van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen c.a. (de Wet ketenaansprakelijkheid) en de verleggingsregeling omzetbelasting. Opdrachtnemer garandeert aan S-air dat zij haar verplichtingen uit hoofde van die wet en regeling volledig en tijdig zal nakomen en dat zij al datgene zal doen of nalaten opdat S-air in staat is aan de voor S-air uit die wet en regeling voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

19.2 De opdrachtnemer is verplicht jegens S-air te voldoen aan de navolgende bepalingen: a. het beschikken over, en op verzoek van S-air tonen van een geldig inschrijvingsbewijs bij het betrokken Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), voor zover het instituut deze verstrekt; b. het verstrekken van een recent (niet ouder dan drie maanden) uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel; c. het verstrekken van een staat van alle op het werk in te zetten werknemers alsmede van iedere werknemer eenmalig (alvorens deze aanvangt met zijn werkzaamheden) een kopie van een geldig legitimatiebewijs en desgevraagd loonstaten te overhandigen; d. een mandagenregister te overhandigen, welke per werknemer van opdrachtnemer naam, adres, postcode, woonplaats, sofi-nummer, geboortedatum en aantal gewerkte uren per datum vermeldt; e. alle verplichtingen jegens de door opdrachtnemer te werk gestelde werknemers strikt na te komen; f. alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekering alsmede van loonbelasting, die verband houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en voorts de toepasselijke CAO stipt na te leven; g. periodiek automatisch een verklaring inzake haar afdracht van loonbelasting en premies te verstrekken, zoals bedoeld in de in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijn(en); h. desgewenst weekrapporten op te maken volgens een door S-air goedgekeurd model en wekelijks die door opdrachtnemer ingevulde en ondertekende weekrapporten voor akkoord aan te bieden; i. als de Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, is opdrachtnemer verplicht zijn administratie zodanig inrichten dat daarin terstond of vrijwel terstond de volgende stukken c.q. gegevens kunnen worden teruggevonden: - de overeenkomst of de inhoud daarvan op grond waarvan opdrachtnemer de door haar aan S-air geleverde prestatie heeft verricht; - de gegevens inzake de nakoming van die overeenkomst met inbegrip van een registratie van de personen die zijn ingezet en van de dagen/uren gedurende welke die personen werkzaamheden hebben verricht; - de betalingen die in verband met de genoemde overeenkomst zijn gedaan; j. S-air desgevraagd kosteloos alle inlichtingen te verschaffen voor haar administratie of voor die van haar opdrachtgever; k. indien de Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, te beschikken over de originele G-rekeningovereenkomst en deze op verzoek van S-air te tonen.

19.3 Ingeval opdrachtnemer (nog) niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit artikel 19.1 en 19.2 zal S-air eerst tot betaling gehouden zijn, nadat zij de ontbrekende gegevens heeft ontvangen en administratief heeft verwerkt en /of opdrachtnemer zijn eventuele andere verplichtingen is nagekomen.

19.4 Opdrachtnemer vrijwaart S-air voor alle aanspraken van het UWV of de Belastingdienst ter zake van het werk, alsmede voor verhaalaanspraken van eventuele onderaannemers, die met (een deel van) het werk zullen worden belast.

19.5 In elke door opdrachtnemer met betrekking tot het werk af te sluiten overeenkomst van onderaanneming zal opdrachtnemer de hiervoor in dit artikel genoemde bepalingen, alsmede deze bepaling, opnemen, met dien verstande dat in die bepalingen in plaats van S-air zal worden gelezen de bedrijfsnaam van opdrachtnemer.

Artikel 20: Organisatie van het werk

a. De opdrachtnemer is verplicht uitsluitend de door S-air gegeven orders en aanwijzingen op te volgen. b. S-air heeft de bevoegdheid werknemers van opdrachtnemer de toegang tot het werk te ontzeggen c.q. deze te laten verwijderen, bijvoorbeeld wegens ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag etc., zonder verdere vergoeding van de kosten. c. De werk- en rusttijden op het werk en de algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel krachtens CAO voorgeschreven rust- of feestdagen, vakantie- of andere vrije dagen, gelden ook voor opdrachtnemer en zijn personeelsleden die werkzaamheden uitvoeren op het werk. Eventueel hieruit voortvloeiende schade voor opdrachtnemer zal niet op S-air verhaald kunnen worden. Dit laatste geldt eveneens indien door staking of andere aantoonbare oorzaken bij S-air of bij derden niet van de diensten van opdrachtnemer gebruik gemaakt kan worden. d. Opdrachtnemer dient zich voorafgaand aan de uitvoering van een individuele opdracht op de hoogte te stellen van alle voor de goede en tijdige uitvoering van het werk benodigde en relevante gegevens. e. Tenzij anders overeengekomen dient opdrachtnemer vanaf aanvang van de werkzaamheden tot en met de oplevering ervoor zorg te dragen dat er een vaste voorman op het werk aanwezig is, waarmee zowel organisatorische als technische afspraken kunnen worden gemaakt. Zijn naam dient bekend te zijn bij de door S-air aangewezen personen of instanties. f. Opdrachtnemer dient zijn werknemers te voorzien van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en op het gebruik daarvan toe te zien. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van opdrachtnemer. g. Alle benodigde verzekeringen alsmede het eigen risico van een eventueel voor het werk afgesloten CAR polis zijn voor rekening van opdrachtnemer. h. Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een dusdanige personeelsbezetting dat de uitvoering van de werkzaamheden volledig is aangepast aan de door S-air vastgestelde planning en zodanig dat andere werkzaamheden niet stagneren. In geval S-air de planning/voortgang wijzigt, is opdrachtnemer gehouden zich hieraan aan te passen. Wijzigingen in de personeelsbezetting zijn alleen toegestaan na toestemming van S-air. i. Opdrachtnemer dient haar werkzaamheden met inachtneming van alle bij of krachtens de Nederlandse wet gestelde regels uit te voeren door middel van werknemers die gekwalificeerd en gerechtigd zijn, al dan niet op basis van een tewerkstellingsvergunning ingevolge de Wet arbeid vreemdelingen, de betreffende werkzaamheden in Nederland te verrichten met materieel dat voldoet aan alle daaraan bij of krachtens de Nederlandse wet gestelde eisen. Onder bij of krachtens de Nederlandse wet gestelde regels en eisen dienen te worden verstaan de regels en eisen die gelden op het moment dat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Ongeschikt personeel of materieel dient op eerste verzoek van S-air onverwijld te worden vervangen. j. Het ingevolge deze overeenkomst op te dragen werk houdt tevens in dat opdrachtnemer aanvaardt dat zij zal voldoen aan alle voor haarzelf, voor S-air en voor de opdrachtgever(s) van S-air geldende verplichtingen uit hoofde van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Opdrachtnemer vrijwaart S-air voor alle ingevolge de Wet Arbeid Vreemdelingen aan S-air al dan niet via haar opdrachtgever opgelegde boetes, sancties en maatregelen. k. Opdrachtnemer dient het werk uit te voeren met inachtneming van alle bij of krachtens de wet geldende veiligheidsvoorschriften, waaronder die ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet. l. Opdrachtnemer is verplicht te voldoen aan al het gestelde in de Arbo- en Milieuwetgeving. Alle door opdrachtnemer te gebruiken materialen, machines, apparaten, steigers en ladders en dergelijke dienen te voldoen aan het gestelde in de Arbo-wet en het Arbo-besluit. m. Zoals door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is voorgeschreven, is opdrachtnemer gehouden ervoor te zorgen dat het door hem ingebrachte WAM-plichtige werkmateriaal is verzekerd. Met betrekking tot het door opdrachtnemer ingehuurde WAM-plichtige werkmaterieel, dient opdrachtnemer zich ervan te overtuigen dat het voldoet aan de hiervoor genoemde verzekeringsvoorwaarden. n. Ten aanzien van kabels, leidingen en andere boven- en ondergrondse eigendommen van derden blijft opdrachtnemer te allen tijde verplicht voor lokalisering van de ligging zorg te dragen. De opdrachtnemer dient S-air onverwijld van een eventuele schade in kennis te stellen. o. Benodigd materiaal zoals steigers, hoogwerkers, hijsmiddelen en klein materiaal waaronder begrepen handgereedschappen, meetmiddelen, rolsteigers, ladders en trapjes etc., worden door opdrachtnemer verzorgd en zijn in de totaalprijs inbegrepen. p. Indien werkzaamheden moeten worden verricht op of aan reeds gereed gekomen onderdelen van het werk, zoals gestukadoorde wanden, tegelwerk, schilderwerk etc. moet opdrachtnemer beschermende maatregelen nemen om beschadiging en /of vervuiling te voorkomen en wordt de niettemin geconstateerde beschadiging en/of vervuiling geacht in strijd met hiervoor genoemde verplichting te zijn toegebracht. q. Na beëindiging van de werkzaamheden dient opdrachtnemer het werk bezemschoon op te leveren en de bouwplaats schoon achter te laten.

Artikel 21: Facturering

21.1 S-air zal een factuur slechts voor betaling goedkeuren zodra het werk of het gedeelte waarop een termijnbetaling betrekking heeft, door opdrachtnemer naar genoegen is opgeleverd.

21.2 De factuur dient te voldoen aan de wettelijke eisen zoals gesteld in de Wet op de Omzetbelasting. De opdrachtnemer dient in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden: a. de datum van uitreiking; b. een opeenvolgend nummer, met één of meer reeksen, waardoor de factuur eenduidig wordt geïdentificeerd; c. de naam en het adres van S-air; d. de naam en het adres van opdrachtnemer; e. het nummer van de overeenkomst; f. het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft; g. het tijdvak en de verrichte prestaties waarop de factuur betrekking heeft; h. het aantal gewerkte manuren, de omvang van de loonkosten en (separaat) het percentage loonheffingen van het loonbedrag, als de Ketenaansprakelijkheid van toepassing is; i. een opgave of de verleggingsregeling m.b.t. de omzetbelasting als dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting;

j. vermelding BTW - identificatienummer van de ondernemer die de levering of de dienst heeft verricht; k. vermelding BTW - identificatienummer S-air als de BTW - afdracht naar S-air is verlegd; l. vermelding van factuurbedragen, gesplitst voor elk tarief en vervolgens onderverdeeld in eenheidsprijs en eventuele toegepaste kortingen.

Artikel 22: Wetten en voorschriften

22.1 Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen, daaronder mede begrepen het Bouwbesluit en het Bouwstoffenbesluit, die S-air, krachtens de door hem gesloten aannemingsovereenkomst bij de uitvoering waarvan het in deze overeenkomst omschreven werk een onderdeel vormt, behoort na te leven en in acht te nemen.

22.2 Opdrachtnemer verplicht zich alle voorschriften, voorwaarden en bepalingen waaronder bouwplaatsregeling, Arbo-wet, veiligheidswetgeving, Wet Milieubeheer, voor zover betrekking hebbend op het door hem te verrichten levering en uit te voeren werk, na te leven en in acht te nemen, daaronder ook die met betrekking tot de veiligheid en arbeidsomstandigheden en die betreffende hinder en/of overlast aan derden. Opdrachtnemer zal zelf zorg dragen voor in verband met de te verrichten levering en de uitvoering van het door hem aangenomen werk eventueel vereiste vergunningen en het treffen van veiligheidsmaatregelen.

Artikel 23: Uitvoering door derden

23.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S-air zal opdrachtnemer de opdracht, of enig deel daarvan, dan wel de uitvoering daarvan niet aan een derde overdragen of uitbesteden. 23.2 Wanneer opdrachtnemer het werk, of een gedeelte daarvan, na verkregen toestemming opdraagt aan een ander, dient hij daarvan onverwijld een schriftelijke overeenkomst op te stellen, waarvan deze voorwaarden deel dienen uit te maken. De opdrachtgevende opdrachtnemer neemt hierbij de rechtspositie in van S-air en de derde die van opdrachtnemer.

23.3 Overdracht of uitbesteding laat onverlet de verplichtingen die opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst jegens Sair heeft.

23.4 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 23.1, 23.2 en 23.3 is opdrachtnemer niet bevoegd gebruik te maken van ter beschikking gestelde arbeidskrachten, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van S-air. Bij uitbesteding van het werk respectievelijk inlening van arbeidskrachten als hierboven bedoeld, is opdrachtnemer verplicht de administratieve voorschriften uit de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 na te leven.

Antwoord op uw vragen?

Neem contact op

Persoonlijk gesprek?

Maak een afspraak Offerte aanvragen